Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 11:38

New American Standard Version
John 11:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So Jesus, again being deeply moved within, *came to the tomb. Now it was a cave, and a stone was lying against it.
NA26 – Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος (5740) ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται (5736) εἰς τὸ μνημεῖον· ἦν (5713) δὲ σπήλαιον, καὶ λίθος ἐπέκειτο (5711) ἐπ αὐτῷ.
WH – ιησους ουν παλιν εμβριμωμενος (5740) εν εαυτω ερχεται (5736) εις το μνημειον ην (5707) δε σπηλαιον και λιθος επεκειτο (5711) επ αυτω
PES – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܥܰܙܰܙ ܒ݁ܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܘܠܶܗ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܘܗܽܘ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܡܥܰܪܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile