Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 11:2

New American Standard Bible
John 11:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – It was the Mary who anointed the Lord with ointment, and wiped His feet with her hair, whose brother Lazarus was sick.
NA26 – ἦν (5713) δὲ Μαριὰμ ἀλείψασα (5660) τὸν κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει. (5707)
WH – ην (5707) δε μαριαμ η αλειψασα (5660) τον κυριον μυρω και εκμαξασα (5660) τους ποδας αυτου ταις θριξιν αυτης ης ο αδελφος λαζαρος ησθενει (5707)
PES – ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܗܳܝ ܕ݁ܡܶܫܚܰܬ݂ ܒ݁ܒ݂ܶܣܡܳܐ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܘܫܰܘܝܰܬ݂ ܒ݁ܣܰܥܪܳܗ ܐܰܚܽܘܗ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܳܥܳܙܰܪ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗ ܗ݈ܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile