Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 11:11

New American Standard Version
John 11:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – This He said, and after that He *said to them, ""Our friend Lazarus has fallen asleep; but I go, so that I may awaken him out of sleep."
NA26 – ταῦτα εἶπεν, (5627) καὶ μετὰ τοῦτο λέγει (5719) αὐτοῖς, Λάζαρος φίλος ἡμῶν κεκοίμηται, (5769) ἀλλὰ πορεύομαι (5736) ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν.
WH – ταυτα ειπεν (5627) και μετα τουτο λεγει (5719) αυτοις λαζαρος ο φιλος ημων κεκοιμηται (5769) αλλα πορευομαι (5736) ινα εξυπνισω (5661) αυτον
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܳܥܳܙܰܪ ܪܳܚܡܰܢ ܫܟ݂ܶܒ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܐܥܺܝܪܺܝܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile