Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 4:1

New American Standard Version
James 4:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – What is the source of quarrels and conflicts among you? Is not the source your pleasures that wage war in your members?
NA26 – Πόθεν πόλεμοι καὶ πόθεν μάχαι ἐν ὑμῖν; οὐκ ἐντεῦθεν, ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν στρατευομένων (5734) ἐν τοῖς μέλεσιν ὑμῶν;
WH – ποθεν πολεμοι και ποθεν μαχαι εν υμιν ουκ εντευθεν εκ των ηδονων υμων των στρατευομενων (5734) εν τοις μελεσιν υμων
PES – ܡܶܢ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܩܪܳܒ݂ܶܐ ܘܡܰܨܘܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܩܪܒ݂ܳܢ ܒ݁ܗܰܕ݁ܳܡܰܝܟ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile