Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 3:4

New American Standard Version
James 3:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Look at the ships also, though they are so great and are driven by strong winds, are still directed by a very small rudder wherever the inclination of the pilot desires.
NA26 – ἰδοὺ (5628) καὶ τὰ πλοῖα, τηλικαῦτα ὄντα (5752) καὶ ὑπὸ ἀνέμων σκληρῶν ἐλαυνόμενα, (5746) μετάγεται (5743) ὑπὸ ἐλαχίστου πηδαλίου ὅπου ὁρμὴ τοῦ εὐθύνοντος (5723) βούλεται· (5736)
WH – ιδου (5640) και τα πλοια τηλικαυτα οντα (5723) και υπο ανεμων σκληρων ελαυνομενα (5746) μεταγεται (5743) υπο ελαχιστου πηδαλιου οπου η ορμη του ευθυνοντος (5723) βουλεται (5736)
PES – ܐܳܦ݂ ܐܶܠܦ݂ܶܐ ܥܰܫܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܒ݂ܺܝܪܳܢ ܠܗܶܝܢ ܪܽܘܚܶܐ ܩܰܫܝܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܩܰܝܣܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܡܶܬ݂ܢܰܬ݁ܦ݂ܳܢ ܠܰܐܬ݂ܰܪ ܕ݁ܚܳܐܰܪ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܕ݂ܰܒ݁ܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile