Lectionary Calendar
Thursday, February 22nd, 2024
the First Week of Lent
There are 38 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 2:11

New American Standard Bible
James 2:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For He who said, "" ," also said, "" ." Now if you do not commit adultery, but do commit murder, you have become a transgressor of the law.
NA26 – γὰρ εἰπών, (5631) Μὴ μοιχεύσῃς, (5661) εἶπεν (5627) καί, Μὴ φονεύσῃς· (5661) εἰ δὲ οὐ μοιχεύεις, (5719) φονεύεις (5719) δέ, γέγονας (5754) παραβάτης νόμου.
WH – ο γαρ ειπων (5631) μη μοιχευσης (5661) ειπεν (5627) και μη φονευσης (5661) ει δε ου μοιχευεις (5719) φονευεις (5719) δε γεγονας (5754) παραβατης νομου
PES – ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܓ݂ܽܘܪ ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܩܛܽܘܠ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܓ݁ܳܐܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܶܠܳܐ ܩܳܛܶܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܘܰܝܬ݁ ܠܳܟ݂ ܥܳܒ݂ܰܪ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile