Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 1:26

New American Standard Version
James 1:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If anyone thinks himself to be religious, and yet does not bridle his tongue but deceives his {own} heart, this man's religion is worthless.
NA26 – Εἴ τις δοκεῖ (5719) θρησκὸς εἶναι, (5750) μὴ χαλιναγωγῶν (5723) γλῶσσαν αὐτοῦ ἀλλὰ ἀπατῶν (5723) καρδίαν αὐτοῦ, τούτου μάταιος θρησκεία.
WH – ει τις δοκει (5719) θρησκος ειναι (5721) μη χαλιναγωγων (5723) γλωσσαν [ εαυτου | αυτου ] αλλα απατων (5723) καρδιαν [ εαυτου | αυτου ] τουτου ματαιος η θρησκεια
PES – ܘܶܐܢ ܐ݈ܢܳܫ ܣܳܒ݂ܰܪ ܕ݁ܰܡܫܰܡܶܫ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܳܐ ܐܳܚܶܕ݂ ܠܶܫܳܢܶܗ ܐܶܠܳܐ ܡܰܛܥܶܐ ܠܶܗ ܠܶܒ݁ܶܗ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܗ݈ܝ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile