Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 1:18

New American Standard Version
James 1:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In the exercise of His will He brought us forth by the word of truth, so that we would be a kind of first fruits among His creatures.
NA26 – βουληθεὶς (5679) ἀπεκύησεν (5656) ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας, εἰς τὸ εἶναι (5750) ἡμᾶς ἀπαρχήν τινα τῶν αὐτοῦ κτισμάτων.
WH – βουληθεις (5679) απεκυησεν (5656) ημας λογω αληθειας εις το ειναι (5721) ημας απαρχην τινα των αυτου κτισματων
PES – ܗܽܘܝܽܘ ܨܒ݂ܳܐ ܘܝܰܠܕ݁ܰܢ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܪܺܫܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܪܝܳܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile