Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 9:23

New American Standard Version
Hebrews 9:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore it was necessary for the copies of the things in the heavens to be cleansed with these, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these.
NA26 – Ἀνάγκη οὖν τὰ μὲν ὑποδείγματα τῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς τούτοις καθαρίζεσθαι, (5745) αὐτὰ δὲ τὰ ἐπουράνια κρείττοσιν θυσίαις παρὰ ταύτας.
WH – αναγκη ουν τα μεν υποδειγματα των εν τοις ουρανοις τουτοις καθαριζεσθαι (5745) αυτα δε τα επουρανια κρειττοσιν θυσιαις παρα ταυτας
PES – ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܗ݈ܺܝ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܝܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܡܰܝܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܕ݂ܶܒ݂ܚܶܐ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܪܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile