Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 4:14

New American Standard Version
Hebrews 4:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession.
NA26 – Ἔχοντες (5723) οὖν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα (5756) τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, κρατῶμεν (5725) τῆς ὁμολογίας·
WH – εχοντες (5723) ουν αρχιερεα μεγαν διεληλυθοτα (5756) τους ουρανους ιησουν τον υιον του θεου κρατωμεν (5725) της ομολογιας
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܰܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܽܘܡܪܶܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܢܚܰܡܣܶܢ ܒ݁ܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile