Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 2:13

New American Standard Version
Hebrews 2:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And again, ""I ." And again, "", I God ."
NA26 – καὶ πάλιν, Ἐγὼ ἔσομαι (5704) πεποιθὼς (5756) ἐπ αὐτῷ· καὶ πάλιν, Ἰδοὺ (5628) ἐγὼ καὶ τὰ παιδία μοι ἔδωκεν (5656) θεός.
WH – και παλιν εγω εσομαι (5695) πεποιθως (5756) επ αυτω και παλιν ιδου (5640) εγω και τα παιδια α μοι εδωκεν (5656) ο θεος
PES – ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܬ݁ܟ݂ܺܝܠ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܘܰܒ݂ܢܰܝܳܐ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile