Lectionary Calendar
Thursday, February 22nd, 2024
the First Week of Lent
There are 38 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 2:11

New American Standard Bible
Hebrews 2:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For both He who sanctifies and those who are sanctified are all from one {Father;} for which reason He is not ashamed to call them brethren,
NA26 – τε γὰρ ἁγιάζων (5723) καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι (5746) ἐξ ἑνὸς πάντες· δι ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται (5736) ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν, (5721)
WH – ο τε γαρ αγιαζων (5723) και οι αγιαζομενοι (5746) εξ ενος παντες δι ην αιτιαν ουκ επαισχυνεται (5736) αδελφους αυτους καλειν (5721)
PES – ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܩܰܕ݁ܶܫ ܘܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫܘ ܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܒ݁ܗܶܬ݂ ܕ݁ܢܶܩܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܚܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile