Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 13:5

New American Standard Version
Hebrews 13:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {Make sure that} your character is free from the love of money, being content with what you have; for He Himself has said, ""I , I ,"
NA26 – Ἀφιλάργυρος τρόπος· ἀρκούμενοι (5746) τοῖς παροῦσιν· (5752) αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν, (5758) Οὐ μή σε ἀνῶ (5632) οὐδ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω· (5632)
WH – αφιλαργυρος ο τροπος αρκουμενοι (5746) τοις παρουσιν (5723) αυτος γαρ ειρηκεν (5758) ου μη σε ανω (5632) ουδ ου μη σε εγκαταλιπω (5632)
PES – ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܪܳܚܶܡ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܐ ܪܶܥܝܳܢܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܢܶܣܦ݁ܰܩ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܫܒ݁ܩܳܟ݂ ܘܠܳܐ ܐܰܪܦ݁ܶܐ ܒ݁ܳܟ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile