Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 12:6

New American Standard Version
Hebrews 12:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Lord , ."
NA26 – ὃν γὰρ ἀγαπᾷ (5719) κύριος παιδεύει, (5719) μαστιγοῖ (5719) δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται. (5736)
WH – ον γαρ αγαπα (5719) κυριος παιδευει (5719) μαστιγοι (5719) δε παντα υιον ον παραδεχεται (5736)
PES – ܠܡܰܢ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܓ݁ܶܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܪܳܕ݂ܶܐ ܠܶܗ ܘܰܡܢܰܓ݁ܶܕ݂ ܠܰܒ݂ܢܰܝܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܽܘ ܨܳܒ݂ܶܐ ܒ݁ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile