Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 12:19

New American Standard Version
Hebrews 12:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and to the blast of a trumpet and the sound of words which {sound was such that} those who heard begged that no further word be spoken to them.
NA26 – καὶ σάλπιγγος ἤχῳ καὶ φωνῇ ῥημάτων, ἧς οἱ ἀκούσαντες (5660) παρῃτήσαντο (5662) μὴ προστεθῆναι (5683) αὐτοῖς λόγον·
WH – και σαλπιγγος ηχω και φωνη ρηματων ης οι ακουσαντες (5660) παρητησαντο (5662) [ | μη ] προστεθηναι (5683) αυτοις λογον
PES – ܘܠܳܐ ܠܩܳܠܳܐ ܕ݁ܩܰܪܢܳܐ ܘܰܠܩܳܠܳܐ ܕ݁ܡܶܠܶܐ ܗܰܘ ܕ݁ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܫܰܡܥܽܘܗ݈ܝ ܐܶܫܬ݁ܶܐܠܘ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܰܘܣܰܦ݂ ܢܶܬ݂ܡܰܠܰܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile