Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 12:15

New American Standard Version
Hebrews 12:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – See to it that no one comes short of the grace of God; that no root of bitterness springing up causes trouble, and by it many be defiled;
NA26 – ἐπισκοποῦντες (5723) μή τις ὑστερῶν (5723) ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ, μή τις ῥίζα πικρίας ἄνω φύουσα (5723) ἐνοχλῇ (5725) καὶ δι αὐτῆς μιανθῶσιν (5686) πολλοί,
WH – επισκοπουντες (5723) μη τις υστερων (5723) απο της χαριτος του θεου μη τις ριζα πικριας ανω φυουσα (5723) ενοχλη (5725) και δι αυτης μιανθωσιν (5686) [ οι | ] πολλοι
PES – ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܙܗܺܝܪܺܝܢ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܚܰܣܺܝܪ ܡܶܢ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܘ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕ݁ܰܡܪܳܪܶܐ ܢܰܦ݁ܶܩ ܥܽܘܦ݂ܝܳܐ ܘܢܰܗܰܪܟ݂ܽܘܢ ܘܒ݂ܶܗ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܢܶܣܬ݁ܰܝܒ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile