Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:35

New American Standard Version
Hebrews 11:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Women received {back} their dead by resurrection; and others were tortured, not accepting their release, so that they might obtain a better resurrection;
NA26 – ἔλαβον (5627) γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, (5681) οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· (5632)
WH – ελαβον (5627) γυναικες εξ αναστασεως τους νεκρους αυτων αλλοι δε ετυμπανισθησαν (5681) ου προσδεξαμενοι (5666) την απολυτρωσιν ινα κρειττονος αναστασεως τυχωσιν (5632)
PES – ܘܝܰܗ݈ܒ݂ܘ ܠܢܶܫܶܐ ܒ݁ܢܰܝܗܶܝܢ ܡܶܢ ܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܘܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܒ݁ܫܶܢܕ݁ܶܐ ܡܺܝܬ݂ܘ ܘܠܳܐ ܣܰܟ݁ܺܝܘ ܠܡܶܬ݂ܦ݁ܰܨܳܝܽܘ ܕ݁ܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܡܝܰܬ݁ܰܪܬ݁ܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile