Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:28

New American Standard Version
Hebrews 11:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – By faith he kept the Passover and the sprinkling of the blood, so that he who destroyed the firstborn would not touch them.
NA26 – Πίστει πεποίηκεν (5758) τὸ πάσχα καὶ τὴν πρόσχυσιν τοῦ αἵματος, ἵνα μὴ ὀλοθρεύων (5723) τὰ πρωτότοκα θίγῃ (5632) αὐτῶν.
WH – πιστει πεποιηκεν (5758) το πασχα και την προσχυσιν του αιματος ινα μη ο ολοθρευων (5723) τα πρωτοτοκα θιγη (5632) αυτων
PES – ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܘܰܪܣܳܣ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܚܰܒ݁ܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܽܘܟ݂ܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile