Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 6:17

New American Standard Version
Galatians 6:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – From now on let no one cause trouble for me, for I bear on my body the brand-marks of Jesus.
NA26 – Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω, (5720) ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. (5719)
WH – του λοιπου κοπους μοι μηδεις παρεχετω (5720) εγω γαρ τα στιγματα του ιησου εν τω σωματι μου βασταζω (5719)
PES – ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܠܺܝ ܐ݈ܢܳܫ ܥܰܡܠܳܐ ܠܳܐ ܢܰܪܡܶܐ ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܽܘܬ݂ܡܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܝ ܫܩܺܝܠ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile