Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 6:1

New American Standard Version
Galatians 6:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Brethren, even if anyone is caught in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness; {each one} looking to yourself, so that you too will not be tempted.
NA26 – Ἀδελφοί, ἐὰν καὶ προλημφθῇ (5686) ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε (5720) τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι πραΰτητος, σκοπῶν (5723) σεαυτόν, μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς. (5686)
WH – αδελφοι εαν και προλημφθη (5686) ανθρωπος εν τινι παραπτωματι υμεις οι πνευματικοι καταρτιζετε (5720) τον τοιουτον εν πνευματι πραυτητος σκοπων (5723) σεαυτον μη και συ πειρασθης (5686)
PES – ܐܰܚܰܝ ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܢܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܡ ܒ݁ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܪܽܘܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܬ݂ܩܢܽܘܗ݈ܝ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܬ݁ܳܐ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܙܗܺܝܪܺܝܢ ܕ݁ܕ݂ܰܠܡܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܬ݂ܢܰܣܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile