Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 2:8

New American Standard Version
Galatians 2:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – (for He who effectually worked for Peter in {his} apostleship to the circumcised effectually worked for me also to the Gentiles),
NA26 – γὰρ ἐνεργήσας (5660) Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς ἐνήργησεν (5656) καὶ ἐμοὶ εἰς τὰ ἔθνη,
WH – ο γαρ ενεργησας (5660) πετρω εις αποστολην της περιτομης ενηργησεν (5656) και εμοι εις τα εθνη
PES – ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܚܰܦ݁ܶܛ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܒ݁ܰܫܠܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܚܰܦ݁ܶܛ ܐܳܦ݂ ܠܺܝ ܒ݁ܰܫܠܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile