Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 6:16

New American Standard Version
Ephesians 6:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – in addition to all, taking up the shield of faith with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil {one.}
NA26 – ἐν πᾶσιν ἀναλαβόντες (5631) τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν δυνήσεσθε (5695) πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα (5772) σβέσαι· (5658)
WH – εν πασιν αναλαβοντες (5631) τον θυρεον της πιστεως εν ω δυνησεσθε (5695) παντα τα βελη του πονηρου [τα] πεπυρωμενα (5772) σβεσαι (5658)
PES – ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܣܰܒ݂ܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܰܟ݁ܪܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܬ݁ܶܬ݂ܡܨܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܠܡܰܕ݂ܥܳܟ݂ܽܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܐܪܰܘܗ݈ܝ ܝܳܩܕ݁ܶܐ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile