Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 4:8

New American Standard Version
Ephesians 4:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore it says, "" , , ."
NA26 – διὸ λέγει, (5719) Ἀναβὰς (5631) εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν (5656) αἰχμαλωσίαν, ἔδωκεν (5656) δόματα τοῖς ἀνθρώποις.
WH – διο λεγει (5719) αναβας (5631) εις υψος ηχμαλωτευσεν (5656) αιχμαλωσιαν [ [και] | ] εδωκεν (5656) δοματα τοις ανθρωποις
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܡܺܝܪ ܕ݁ܰܣܠܶܩ ܠܰܡܪܰܘܡܳܐ ܘܰܫܒ݂ܳܐ ܫܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܡܰܘܗܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile