Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 2:18

New American Standard Version
Colossians 2:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Let no one keep defrauding you of your prize by delighting in self-abasement and the worship of the angels, taking his stand on {visions} he has seen, inflated without cause by his fleshly mind,
NA26 – μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω (5720) θέλων (5723) ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἑόρακεν (5758) ἐμβατεύων, (5723) εἰκῇ φυσιούμενος (5746) ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ,
WH – μηδεις υμας καταβραβευετω (5720) θελων (5723) εν ταπεινοφροσυνη και θρησκεια των αγγελων α εορακεν (5758) εμβατευων (5723) εικη φυσιουμενος (5746) υπο του νοος της σαρκος αυτου
PES – ܘܰܠܡܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܶܨܒ݁ܶܐ ܒ݁ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܠܰܡܚܰܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܦ݂ܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕ݁ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܒ݁ܰܕ݂ܣܳܥܶܐ ܥܰܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܚܙܳܐ ܘܰܣܪܺܝܩܳܐܝܺܬ݂ ܡܶܬ݂ܚܬ݂ܰܪ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile