Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 2:14

New American Standard Version
Colossians 2:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – having canceled out the certificate of debt consisting of decrees against us, which was hostile to us; and He has taken it out of the way, having nailed it to the cross.
NA26 – ἐξαλείψας τὸ καθ ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν ἦν (5713) ὑπεναντίον ἡμῖν, καὶ αὐτὸ ἦρκεν (5758) ἐκ τοῦ μέσου προσηλώσας (5660) αὐτὸ τῷ σταυρῷ·
WH – εξαλειψας (5660) το καθ ημων χειρογραφον τοις δογμασιν ο ην (5707) υπεναντιον ημιν και αυτο ηρκεν (5758) εκ του μεσου προσηλωσας (5660) αυτο τω σταυρω
PES – ܘܰܥܛܳܐ ܒ݁ܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܰܘܗ݈ܝ ܫܛܳܪ ܚܰܘܒ݁ܰܝܢ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܣܰܩܽܘܒ݂ܠܰܢ ܘܫܰܩܠܶܗ ܡܶܢ ܡܨܰܥܬ݂ܳܐ ܘܩܰܒ݂ܥܶܗ ܒ݁ܰܙܩܺܝܦ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile