Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 1:24

New American Standard Version
Colossians 1:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I do my share on behalf of His body, which is the church, in filling up what is lacking in Christ's afflictions.
NA26 – Νῦν χαίρω (5719) ἐν τοῖς παθήμασιν ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ἀνταναπληρῶ (5719) τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί μου ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἐστιν (5748) ἐκκλησία,
WH – νυν χαιρω (5719) εν τοις παθημασιν υπερ υμων και ανταναπληρω (5719) τα υστερηματα των θλιψεων του χριστου εν τη σαρκι μου υπερ του σωματος αυτου ο εστιν (5719) η εκκλησια
PES – ܘܚܳܕ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܚܰܫܶܐ ܕ݁ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܰܡܡܰܠܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܽܐܘܠܨܳܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܝ ܚܠܳܦ݂ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile