Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 9:2

New American Standard Version
Acts 9:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and asked for letters from him to the synagogues at Damascus, so that if he found any belonging to the Way, both men and women, he might bring them bound to Jerusalem.
NA26 – ᾐτήσατο (5668) παρ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς, ὅπως ἐάν τινας εὕρῃ (5632) τῆς ὁδοῦ ὄντας, (5752) ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, δεδεμένους (5772) ἀγάγῃ (5632) εἰς Ἰερουσαλήμ.
WH – ητησατο (5668) παρ αυτου επιστολας εις δαμασκον προς τας συναγωγας οπως εαν τινας ευρη (5632) της οδου οντας (5723) ανδρας τε και γυναικας δεδεμενους (5772) αγαγη (5632) εις ιερουσαλημ
PES – ܘܰܫܐܶܠ ܠܶܗ ܐܶܓ݁ܪܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܶܗ ܠܕ݂ܰܪܡܣܽܘܩ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܢ ܗܽܘ ܕ݁ܢܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܪܳܕ݂ܶܝܢ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܐܰܘ ܢܶܫܶܐ ܢܶܐܣܽܘܪ ܢܰܝܬ݁ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile