Lectionary Calendar
Friday, February 23rd, 2024
the First Week of Lent
There are 37 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 9:13-16

New American Standard Bible
Acts 9:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Ananias answered, ""Lord, I have heard from many about this man, how much harm he did to Your saints at Jerusalem;
NA26 – ἀπεκρίθη (5662) δὲ Ἁνανίας, Κύριε, ἤκουσα (5656) ἀπὸ πολλῶν περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου, ὅσα κακὰ τοῖς ἁγίοις σου ἐποίησεν (5656) ἐν Ἰερουσαλήμ·
WH – απεκριθη (5662) δε ανανιας κυριε ηκουσα (5656) απο πολλων περι του ανδρος τουτου οσα κακα τοις αγιοις σου εποιησεν (5656) εν ιερουσαλημ
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܡܶܢ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܥܰܠ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܡܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܐܰܣܒ݁ܶܠ ܠܩܰܕ݁ܺܝܫܰܝܟ݁ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܀
Lexical Parser:  
Acts 9:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and here he has authority from the chief priests to bind all who call on Your name."
NA26 – καὶ ὧδε ἔχει (5719) ἐξουσίαν παρὰ τῶν ἀρχιερέων δῆσαι (5658) πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους (5734) τὸ ὄνομά σου.
WH – και ωδε εχει (5719) εξουσιαν παρα των αρχιερεων δησαι (5658) παντας τους επικαλουμενους (5734) το ονομα σου
PES – ܘܗܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܡܶܢ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܕ݁ܢܶܐܣܽܘܪ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܳܪܶܝܢ ܫܡܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  
Acts 9:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the Lord said to him, ""Go, for he is a chosen instrument of Mine, to bear My name before the Gentiles and kings and the sons of Israel;
NA26 – εἶπεν (5627) δὲ πρὸς αὐτὸν κύριος, Πορεύου, (5737) ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς ἐστίν (5748) μοι οὗτος τοῦ βαστάσαι (5658) τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον ἐθνῶν τε καὶ βασιλέων υἱῶν τε Ἰσραήλ·
WH – ειπεν (5627) δε προς αυτον ο κυριος πορευου (5737) οτι σκευος εκλογης εστιν (5719) μοι ουτος του βαστασαι (5658) το ονομα μου ενωπιον [ [των] | ] εθνων τε και βασιλεων υιων τε ισραηλ
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܩܽܘܡ ܙܶܠ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܳܐܢܳܐ ܗܽܘ ܠܺܝ ܓ݁ܰܒ݂ܝܳܐ ܕ݁ܢܶܫܩܽܘܠ ܫܶܡܝ ܒ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܘܰܒ݂ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܒ݁ܢܰܝ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܀
Lexical Parser:  
Acts 9:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for I will show him how much he must suffer for My name's sake."
NA26 – ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ (5904) αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός μου παθεῖν. (5629)
WH – εγω γαρ υποδειξω (5692) αυτω οσα δει (5719) αυτον υπερ του ονοματος μου παθειν (5629)
PES – ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܚܰܘܶܝܘܗ݈ܝ ܟ݁ܡܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܠܡܶܚܰܫ ܡܶܛܽܠ ܫܶܡܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile