Lectionary Calendar
Sunday, February 25th, 2024
the Second Sunday of Lent
There are 35 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 8:20

New American Standard Bible
Acts 8:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Peter said to him, ""May your silver perish with you, because you thought you could obtain the gift of God with money!
NA26 – Πέτρος δὲ εἶπεν (5627) πρὸς αὐτόν, Τὸ ἀργύριόν σου σὺν σοὶ εἴη (5751) εἰς ἀπώλειαν, ὅτι τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ ἐνόμισας (5656) διὰ χρημάτων κτᾶσθαι. (5738)
WH – πετρος δε ειπεν (5627) προς αυτον το αργυριον σου συν σοι ειη (5722) εις απωλειαν οτι την δωρεαν του θεου ενομισας (5656) δια χρηματων κτασθαι (5738)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܟ݂ ܥܰܡܳܟ݂ ܢܺܐܙܰܠ ܠܰܐܒ݂ܕ݂ܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݁ ܕ݁ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܩܶܢܝܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܬ݂ܩܰܢܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile