Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:8

New American Standard Version
Acts 7:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And He gave him the covenant of circumcision; and so {Abraham} became the father of Isaac, and circumcised him on the eighth day; and Isaac {became the father of} Jacob, and Jacob {of} the twelve patriarchs.
NA26 – καὶ ἔδωκεν (5656) αὐτῷ διαθήκην περιτομῆς· καὶ οὕτως ἐγέννησεν (5656) τὸν Ἰσαὰκ καὶ περιέτεμεν (5627) αὐτὸν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ, καὶ Ἰσαὰκ τὸν Ἰακώβ, καὶ Ἰακὼβ τοὺς δώδεκα πατριάρχας.
WH – και εδωκεν (5656) αυτω διαθηκην περιτομης και ουτως εγεννησεν (5656) τον ισαακ και περιετεμεν (5627) αυτον τη ημερα τη ογδοη και ισαακ τον ιακωβ και ιακωβ τους δωδεκα πατριαρχας
PES – ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܶܗ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܕ݁ܰܓ݂ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܺܐܝܣܚܳܩ ܘܓ݂ܰܙܪܶܗ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܬ݁ܡܺܝܢܳܝܳܐ ܘܺܐܝܣܚܳܩ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile