Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:20

New American Standard Version
Acts 7:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""It was at this time that Moses was born; and he was lovely in the sight of God, and he was nurtured three months in his father's home.
NA26 – ἐν καιρῷ ἐγεννήθη (5681) Μωϋσῆς, καὶ ἦν (5713) ἀστεῖος τῷ θεῷ· ὃς ἀνετράφη (5648) μῆνας τρεῖς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός·
WH – εν ω καιρω εγεννηθη (5681) μωυσης και ην (5707) αστειος τω θεω ος ανετραφη (5648) μηνας τρεις εν τω οικω του πατρος
PES – ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܰܘ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܪܚܺܝܡ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬ݂ܪܰܒ݁ܺܝ ܝܰܪܚܶܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile