Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 5:28,33

New American Standard Version
Acts 5:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying, ""We gave you strict orders not to continue teaching in this name, and yet, you have filled Jerusalem with your teaching and intend to bring this man's blood upon us."
NA26 – λέγων, (5723) Ὀυ παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν (5656) ὑμῖν μὴ διδάσκειν (5721) ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ; καὶ ἰδοὺ (5628) πεπληρώκατε (5758) τὴν Ἰερουσαλὴμ τῆς διδαχῆς ὑμῶν, καὶ βούλεσθε (5736) ἐπαγαγεῖν (5629) ἐφ ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου τούτου.
WH – λεγων (5723) [ | [ου] ] παραγγελια παρηγγειλαμεν (5656) υμιν μη διδασκειν (5721) επι τω ονοματι τουτω και ιδου (5640) πεπληρωκατε (5758) την ιερουσαλημ της διδαχης υμων και βουλεσθε (5736) επαγαγειν (5629) εφ ημας το αιμα του ανθρωπου τουτου
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܦ݂ܩܰܕ݂ ܦ݁ܩܰܕ݂ܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܠܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܬ݁ܰܠܦ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܫܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܐ ܡܠܰܝܬ݁ܽܘܢܳܗ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܟ݂ܽܘܢ ܘܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܠܰܝܢ ܕ݁ܡܶܗ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 5:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when they heard this, they were cut to the quick and intended to kill them.
NA26 – Οἱ δὲ ἀκούσαντες (5660) διεπρίοντο (5712) καὶ ἐβούλοντο (5711) ἀνελεῖν (5629) αὐτούς.
WH – οι δε ακουσαντες (5660) διεπριοντο (5712) και εβουλοντο (5711) ανελειν (5629) αυτους
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܗ݈ܘܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܠܶܐ ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܘܙܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܘܡܶܬ݂ܚܰܫܒ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܡܶܩܛܰܠ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile