Lectionary Calendar
Sunday, February 25th, 2024
the Second Sunday of Lent
There are 35 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 4:35

New American Standard Bible
Acts 4:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and lay them at the apostles' feet, and they would be distributed to each as any had need.
NA26 – καὶ ἐτίθουν (5707) παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων· διεδίδετο (5712) δὲ ἑκάστῳ καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν. (5707)
WH – και ετιθουν (5707) παρα τους ποδας των αποστολων διεδιδετο (5712) δε εκαστω καθοτι αν τις χρειαν ειχεν (5707)
PES – ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܠܘܳܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܶܐ ܘܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܣܢܺܝܩ ܗ݈ܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile