Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 3:10

New American Standard Version
Acts 3:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and they were taking note of him as being the one who used to sit at the Beautiful Gate of the temple to {beg} alms, and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him.
NA26 – ἐπεγίνωσκον (5707) δὲ αὐτὸν ὅτι αὐτὸς ἦν (5713) πρὸς τὴν ἐλεημοσύνην καθήμενος (5740) ἐπὶ τῇ Ὡραίᾳ Πύλῃ τοῦ ἱεροῦ, καὶ ἐπλήσθησαν (5681) θάμβους καὶ ἐκστάσεως ἐπὶ τῷ συμβεβηκότι (5761) αὐτῷ.
WH – επεγινωσκον (5707) δε αυτον οτι [ ουτος | αυτος ] ην (5707) ο προς την ελεημοσυνην καθημενος (5740) επι τη ωραια πυλη του ιερου και επλησθησαν (5681) θαμβους και εκστασεως επι τω συμβεβηκοτι (5761) αυτω
PES – ܘܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܰܥܘ ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܚܳܕ݂ܽܘܪܳܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܟ݁ܽܠܝܽܘܡ ܘܫܳܐܶܠ ܙܶܕ݂ܩܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܐ ܘܶܐܬ݂ܡܠܺܝܘ ܬ݁ܶܡܗܳܐ ܘܕ݂ܽܘܡܳܪܳܐ ܥܰܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile