Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 28:4

New American Standard Version
Acts 28:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When the natives saw the creature hanging from his hand, they {began} saying to one another, ""Undoubtedly this man is a murderer, and though he has been saved from the sea, justice has not allowed him to live."
NA26 – ὡς δὲ εἶδον (5627) οἱ βάρβαροι κρεμάμενον (5734) τὸ θηρίον ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ, πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον, (5707) Πάντως φονεύς ἐστιν (5748) ἄνθρωπος οὗτος ὃν διασωθέντα (5685) ἐκ τῆς θαλάσσης δίκη ζῆν (5721) οὐκ εἴασεν. (5656)
WH – ως δε [ | ] οι βαρβαροι κρεμαμενον (5734) το θηριον εκ της χειρος αυτου προς αλληλους ελεγον (5707) παντως φονευς εστιν (5719) ο ανθρωπος ουτος ον διασωθεντα (5685) εκ της θαλασσης η δικη ζην (5721) ουκ ειασεν (5656)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܰܐܘܽܗ ܒ݁ܰܪܒ݁ܪܳܝܶܐ ܕ݁ܬ݂ܰܠܝܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܟ݁ܒ݂ܰܪ ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܗ݈ܘ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܫܬ݁ܰܘܙܰܒ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܟ݁ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܫܒ݂ܰܩܬ݂ܶܗ ܕ݁ܢܺܚܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile