Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 22:23

New American Standard Version
Acts 22:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And as they were crying out and throwing off their cloaks and tossing dust into the air,
NA26 – κραυγαζόντων (5723) τε αὐτῶν καὶ ῥιπτούντων (5723) τὰ ἱμάτια καὶ κονιορτὸν βαλλόντων (5723) εἰς τὸν ἀέρα,
WH – κραυγαζοντων (5723) τε αυτων και ριπτουντων (5723) τα ιματια και κονιορτον βαλλοντων (5723) εις τον αερα
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܒ݂ܰܓ݁ܢܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܰܡܫܰܕ݁ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܳܐܢܰܝܗܽܘܢ ܘܡܰܣܩܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܚܶܠܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile