Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 21:33

New American Standard Version
Acts 21:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the commander came up and took hold of him, and ordered him to be bound with two chains; and he {began} asking who he was and what he had done.
NA26 – τότε ἐγγίσας (5660) χιλίαρχος ἐπελάβετο (5633) αὐτοῦ καὶ ἐκέλευσεν (5656) δεθῆναι (5683) ἁλύσεσι δυσί, καὶ ἐπυνθάνετο (5711) τίς εἴη (5751) καὶ τί ἐστιν (5748) πεποιηκώς. (5761)
WH – τοτε εγγισας (5660) ο χιλιαρχος επελαβετο (5633) αυτου και εκελευσεν (5656) δεθηναι (5683) αλυσεσιν δυσιν και επυνθανετο (5711) τις ειη (5722) και τι εστιν (5719) πεποιηκως (5761)
PES – ܘܰܩܪܶܒ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܟ݁ܺܠܺܝܰܪܟ݂ܳܐ ܘܰܐܚܕ݁ܶܗ ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܕ݁ܢܶܐܣܪܽܘܢܶܗ ܒ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܫܺܫܠܳܢ ܘܰܡܫܰܐܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܰܢܽܘ ܘܡܳܢܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile