Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:19

New American Standard Version
Acts 20:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – serving the Lord with all humility and with tears and with trials which came upon me through the plots of the Jews;
NA26 – δουλεύων (5723) τῷ κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ δακρύων καὶ πειρασμῶν τῶν συμβάντων (5631) μοι ἐν ταῖς ἐπιβουλαῖς τῶν Ἰουδαίων·
WH – δουλευων (5723) τω κυριω μετα πασης ταπεινοφροσυνης και δακρυων και πειρασμων των συμβαντων (5631) μοι εν ταις επιβουλαις των ιουδαιων
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܦ݁ܳܠܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܐܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܕ݂ܶܡܥܶܐ ܘܰܒ݂ܢܶܣܝܽܘܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܳܕ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܠܰܝ ܒ݁ܢܶܟ݂ܠܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile