Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:24,38

New American Standard Version
Acts 19:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For a man named Demetrius, a silversmith, who made silver shrines of Artemis, was bringing no little business to the craftsmen;
NA26 – Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι, ἀργυροκόπος, ποιῶν (5723) ναοὺς ἀργυροῦς Ἀρτέμιδος παρείχετο (5710) τοῖς τεχνίταις οὐκ ὀλίγην ἐργασίαν,
WH – δημητριος γαρ τις ονοματι αργυροκοπος ποιων (5723) ναους [ [αργυρους] | αργυρους ] αρτεμιδος παρειχετο (5710) τοις τεχνιταις ουκ ολιγην εργασιαν
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܣܺܐܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܺܡܺܛܪܺܝܳܘܣ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܢܰܘܣܶܐ ܕ݁ܣܺܐܡܳܐ ܠܰܐܪܛܶܡܺܝܣ ܘܡܰܘܬ݁ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܒ݂ܢܰܝ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 19:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""So then, if Demetrius and the craftsmen who are with him have a complaint against any man, the courts are in session and proconsuls are {available;} let them bring charges against one another.
NA26 – εἰ μὲν οὖν Δημήτριος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τεχνῖται ἔχουσι πρός τινα λόγον, ἀγοραῖοι ἄγονται (5743) καὶ ἀνθύπατοί εἰσιν· (5748) ἐγκαλείτωσαν (5720) ἀλλήλοις.
WH – ει μεν ουν δημητριος και οι συν αυτω τεχνιται εχουσιν (5719) προς τινα λογον αγοραιοι αγονται (5743) και ανθυπατοι εισιν (5719) εγκαλειτωσαν (5720) αλληλοις
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܺܡܺܛܪܺܝܳܘܣ ܘܰܒ݂ܢܰܝ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܥܰܡ ܐ݈ܢܳܫ ܗܳܐ ܐܰܢܬ݂ܽܘܦ݁ܰܛܳܘܣ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܐܽܘܡܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܢܶܩܪܒ݂ܽܘܢ ܘܰܢܕ݂ܽܘܢܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile