Lectionary Calendar
Sunday, February 25th, 2024
the Second Sunday of Lent
There are 35 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 18:15

New American Standard Bible
Acts 18:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but if there are questions about words and names and your own law, look after it yourselves; I am unwilling to be a judge of these matters."
NA26 – εἰ δὲ ζητήματά ἐστιν (5748) περὶ λόγου καὶ ὀνομάτων καὶ νόμου τοῦ καθ ὑμᾶς, ὄψεσθε (5695) αὐτοί· κριτὴς ἐγὼ τούτων οὐ βούλομαι (5736) εἶναι. (5750)
WH – ει δε ζητηματα εστιν (5719) περι λογου και ονοματων και νομου του καθ υμας οψεσθε (5695) αυτοι κριτης εγω τουτων ου βουλομαι (5736) ειναι (5721)
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܙܺܛܺܡܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܫܡܳܗܶܐ ܘܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܗܘܶܐ ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܨܶܒ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile