Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 17:14

New American Standard Version
Acts 17:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then immediately the brethren sent Paul out to go as far as the sea; and Silas and Timothy remained there.
NA26 – εὐθέως δὲ τότε τὸν Παῦλον ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι (5738) ἕως ἐπὶ τὴν θάλασσαν· ὑπέμεινάν (5656) τε τε Σιλᾶς καὶ Τιμόθεος ἐκεῖ.
WH – ευθεως δε τοτε τον παυλον εξαπεστειλαν (5656) οι αδελφοι πορευεσθαι (5738) εως επι την θαλασσαν υπεμειναν (5656) τε ο τε σιλας και ο τιμοθεος εκει
PES – ܘܰܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܫܪܰܐܘܽܗ݈ܝ ܐܰܚܶܐ ܕ݁ܢܶܚܽܘܬ݂ ܠܶܗ ܠܝܰܡܳܐ ܘܩܰܘܺܝ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܫܺܝܠܳܐ ܘܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile