Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 12:19

New American Standard Version
Acts 12:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When Herod had searched for him and had not found him, he examined the guards and ordered that they be led away {to execution.} Then he went down from Judea to Caesarea and was spending time there.
NA26 – Ἡρῴδης δὲ ἐπιζητήσας (5660) αὐτὸν καὶ μὴ εὑρὼν (5631) ἀνακρίνας (5660) τοὺς φύλακας ἐκέλευσεν (5656) ἀπαχθῆναι, (5683) καὶ κατελθὼν (5631) ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας εἰς Καισάρειαν διέτριβεν. (5707)
WH – ηρωδης δε επιζητησας (5660) αυτον και μη ευρων (5631) ανακρινας (5660) τους φυλακας εκελευσεν (5656) απαχθηναι (5683) και κατελθων (5631) απο της ιουδαιας εις [ καισαριαν | καισαρειαν ] διετριβεν (5707)
PES – ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܥܳܝܗ݈ܝ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܚܶܗ ܕ݁ܳܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܢܳܛܽܘܪܶܐ ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܕ݁ܰܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܠܶܗ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile