Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 3 John 1:5

New American Standard Bible
3 John 1:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Beloved, you are acting faithfully in whatever you accomplish for the brethren, and especially {when they are} strangers;
NA26 – Ἀγαπητέ, πιστὸν ποιεῖς (5719) ἐὰν ἐργάσῃ (5667) εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοῦτο ξένους,
WH – αγαπητε πιστον ποιεις (5719) ο εαν εργαση (5667) εις τους αδελφους και τουτο ξενους
PES – ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕ݁ܣܳܥܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܚܶܐ ܘܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܣܢܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile