Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 3 John 1:12

New American Standard Version
3 John 1:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Demetrius has received a {good} testimony from everyone, and from the truth itself; and we add our testimony, and you know that our testimony is true.
NA26 – Δημητρίῳ μεμαρτύρηται (5769) ὑπὸ πάντων καὶ ὑπὸ αὐτῆς τῆς ἀληθείας· καὶ ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν, (5719) καὶ οἶδας (5758) ὅτι μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστιν. (5748)
WH – δημητριω μεμαρτυρηται (5769) υπο παντων και υπο αυτης της αληθειας και ημεις δε μαρτυρουμεν (5719) και οιδας (5758) οτι η μαρτυρια ημων αληθης εστιν (5719)
PES – ܥܰܠ ܕ݁ܺܡܺܝܛܪܺܝܳܘܣ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܽܘ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܘܡܶܢܳܗ ܕ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܘܡܶܢܶܗ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܣܳܗܕ݁ܺܝܢܰܢ ܘܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile