Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 3:6

New American Standard Version
2 Timothy 3:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For among them are those who enter into households and captivate weak women weighed down with sins, led on by various impulses,
NA26 – ἐκ τούτων γάρ εἰσιν (5748) οἱ ἐνδύνοντες (5723) εἰς τὰς οἰκίας καὶ αἰχμαλωτίζοντες (5723) γυναικάρια σεσωρευμένα (5772) ἁμαρτίαις, ἀγόμενα (5746) ἐπιθυμίαις ποικίλαις,
WH – εκ τουτων γαρ εισιν (5719) οι ενδυνοντες (5723) εις τας οικιας και αιχμαλωτιζοντες (5723) γυναικαρια σεσωρευμενα (5772) αμαρτιαις αγομενα (5746) επιθυμιαις ποικιλαις
PES – ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܚܰܠܕ݂ܺܝܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܒ݁ܳܬ݁ܶܐ ܘܫܳܒ݂ܶܝܢ ܢܶܫܶܐ ܕ݁ܰܛܡܺܝܪܳܢ ܒ݁ܰܚܛܳܗܶܐ ܘܡܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܢ ܠܰܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ ܡܫܰܚܠܦ݂ܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile