Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 1:5

New American Standard Version
2 Timothy 1:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For I am mindful of the sincere faith within you, which first dwelt in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am sure that {it is} in you as well.
NA26 – ὑπόμνησιν λαβὼν (5631) τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως, ἥτις ἐνῴκησεν (5656) πρῶτον ἐν τῇ μάμμῃ σου Λωΐδι καὶ τῇ μητρί σου Εὐνίκῃ, πέπεισμαι (5769) δὲ ὅτι καὶ ἐν σοί.
WH – υπομνησιν λαβων (5631) της εν σοι ανυποκριτου πιστεως ητις ενωκησεν (5656) πρωτον εν τη μαμμη σου λωιδι και τη μητρι σου ευνικη πεπεισμαι (5769) δε οτι και εν σοι
PES – ܒ݁ܥ݈ܽܘܗܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܗܳܘܶܐ ܠܺܝ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܫܰܪܺܝܪܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܫܪܳܬ݂ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܒ݁ܶܐܡܳܐ ܕ݁ܶܐܡܳܟ݂ ܠܘܳܐܝܺܣ ܘܒ݂ܶܐܡܳܟ݂ ܐܶܘܢܺܝܩܺܐ ܡܦ݁ܳܣ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܒ݁ܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile