Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 1:18

New American Standard Version
2 Timothy 1:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – the Lord grant to him to find mercy from the Lord on that day--and you know very well what services he rendered at Ephesus.
NA26 – δῴη (5630) αὐτῷ κύριος εὑρεῖν (5629) ἔλεος παρὰ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ ὅσα ἐν Ἐφέσῳ διηκόνησεν, (5656) βέλτιον σὺ γινώσκεις. (5719)
WH – δωη (5630) αυτω ο κυριος ευρειν (5629) ελεος παρα κυριου εν εκεινη τη ημερα και οσα εν εφεσω διηκονησεν (5656) βελτιον συ γινωσκεις (5719)
PES – ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܢܶܫܟ݁ܰܚ ܪܰܚܡܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܰܢ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܘܰܟ݂ܡܳܐ ܕ݁ܫܰܡܫܰܢܝ ܒ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile