Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Thessalonians 2:1

New American Standard Version
2 Thessalonians 2:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now we request you, brethren, with regard to the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him,
NA26 – Ἐρωτῶμεν (5719) δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ αὐτόν,
WH – ερωτωμεν (5719) δε υμας αδελφοι υπερ της παρουσιας του κυριου [ [ημων] | ημων ] ιησου χριστου και ημων επισυναγωγης επ αυτον
PES – ܒ݁ܳܥܶܝܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܐܰܚܰܝ ܥܰܠ ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܥܰܠ ܟ݁ܢܽܘܫܝܳܐ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile