Lectionary Calendar
Thursday, February 22nd, 2024
the First Week of Lent
There are 38 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Thessalonians 1:8

New American Standard Bible
2 Thessalonians 1:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – dealing out retribution to those who do not know God and to those who do not obey the gospel of our Lord Jesus.
NA26 – ἐν πυρὶ φλογός, διδόντος (5723) ἐκδίκησιν τοῖς μὴ εἰδόσιν (5761) θεὸν καὶ τοῖς μὴ ὑπακούουσιν (5723) τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ,
WH – εν πυρι φλογος διδοντος (5723) εκδικησιν τοις μη ειδοσιν (5761) θεον και τοις μη υπακουουσιν (5723) τω ευαγγελιω του κυριου ημων ιησου
PES – ܡܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܬ݁ܒ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܒ݁ܓ݂ܽܘܙܳܠܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܰܥܘ ܠܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile