Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 8:10

New American Standard Version
2 Corinthians 8:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I give {my} opinion in this matter, for this is to your advantage, who were the first to begin a year ago not only to do {this,} but also to desire {to do it.}
NA26 – καὶ γνώμην ἐν τούτῳ δίδωμι· (5719) τοῦτο γὰρ ὑμῖν συμφέρει, (5719) οἵτινες οὐ μόνον τὸ ποιῆσαι (5658) ἀλλὰ καὶ τὸ θέλειν (5721) προενήρξασθε ἀπὸ πέρυσι·
WH – και γνωμην εν τουτω διδωμι (5719) τουτο γαρ υμιν συμφερει (5719) οιτινες ου μονον το ποιησαι (5658) αλλα και το θελειν (5721) προενηρξασθε (5662) απο περυσι
PES – ܡܶܡܠܰܟ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܡܳܠܶܟ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܡܥܰܕ݁ܪܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܶܢ ܐܶܫܬ݁ܩܰܕ݂ܝ ܫܰܪܺܝܬ݁ܽܘܢ ܠܰܘ ܠܡܶܨܒ݁ܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile